200802 – suc rua ve sinh ho nuoc chung cu BS quan 8 (14)

Vệ sinh bể nước bị bẩn, Thợ vệ sinh bể nước

Vệ sinh bể nước bị bẩn, Thợ vệ sinh bể nước